Opdateret 11. november 2021

 

Vedtægter

Vedtægterne for Vandværket har det formål at fungere som retningslinjer for selskabets virke. Det er f.eks. hvordan bestyrelsen skal sammensættes og hvornår der skal indkaldes til den årlige generalforsamling, tegningsret osv.

Skærum Vandværks vedtægter

 

Regulativ

Regulativet er vandværkets leveringsbetingelser. Eller sagt på en anden måde: Regulativet for Vandværket indeholder oplysninger om vilkårene for at få leveret vand og beskriver de nærmere regler om:

 

•                         Retten til forsyning fra forsyningsledningerne.

•                         Vandforsyningens forpligtelser.

•                         Grundejerens forpligtelser.

•                         Opkrævning af takster og tilslutningsafgifter.

 

Vandforsyningslovens § 55 kræver, at vandværket udarbejder et regulativ. Miljøstyrelsen har udgivet et normalregulativ og ud fra dette udarbejder bestyrelsen for det enkelte vandværk sit regulativ. Der er dog ikke frit slag, da regulativet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. I Frederikshavn Kommune har Forsyningen og de fleste forbrugerejede vandværker udarbejdet et fælles regulativ.

Regulativ for Skærum Vandværk

 

Skærum Vandværk             E-mail:                                                  Hjemmeside:

Borgervej 31                          skaerumvandvaerk@gmail.com         www.skaerum-info.dk

Cvr: 23357151